Generali – Agro Firma

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane, stanowiące własność Ubezpieczonego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, w tym mienie przewłaszczone na zabezpieczenie, mienie osób trzecich, mienie pracownicze oraz odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub w związku z posiadaniem lub używaniem mienia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (wariant BASIC, STANDARD, PREMIUM)
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości.

Dla kogo przeznaczony jest produkt ?

 • Osób fizycznych, osób prawnych, bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które zgodnie z przepisami prawa mogą być podmiotem praw i obowiązków (np. spółka jawna).

Korzyści

 • ochrona interesu majątkowego
 • ochrona mienia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • możliwość zabezpieczenia kredytu
 • elastyczna oferta – możliwość wyboru dogodnego wariantu ubezpieczenia (BASIC, STANDARD, PREMIUM (All risk))
 • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe.