Liczysz się dla nas

153 lata banku
1867 - 2020

1.

Nazwa produktu

kredyt w rachunku bieżącym

2.

Klient

podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą - w tym rolniczą

3.

Przeznaczenie

finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług

4.

Waluta

PLN

5.

Warunki udzielenia

1) posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku)

2) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

3) posiadanie zdolności kredytowej

4) zawarcie umowy o kredyt

5) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

6.

Kwota minimalna

nie została określona

7.

Kwota maksymalna

  • uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący i przychodów,
  • nie może być większa niż trzykrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunki bieżące klienta w Banku w PLN lub walucie za ostatnie 12 miesięcy i 30% przychodów za ostatni pełen rok. Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie a wpływy pochodzić wyłącznie z działalności gospodarczej. Wpływy muszą zostać oczyszczone z pozycji jednorazowych, takich jak - uruchomienie kredytu, przepływy między rachunkami czy zamknięcie lokaty.
8.

Maksymalny okres kredytowania

36 miesięcy

9.

Formy zabezpieczenia

wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń

obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

10.

Udział własny kredytobiorcy

nie dotyczy

11.

Oprocentowanie

zgodnie z Tabelą oprocentowania

12.

Częstotliwość naliczania odsetek

naliczane i płatne miesięcznie od wykorzystanej kwoty kredytu

13.

Forma i sposób wypłaty

udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej - wykorzystanie następuje
w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji
w ciężar rachunku

14.

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat

każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie

15.

Minimalna kwota spłaty

nie dotyczy

16.

Kolejność księgowania

wpływających spłat

1) prowizje i opłaty, inne koszty wynikające z umowy

2) odsetki od przeterminowanych należności

3) odsetki zaległe od kredytu

4) kapitał zaległy

5) odsetki bieżące od kredytu

6) kapitał bieżący

17.

Karencja w spłacie kapitału

nie dotyczy

18.

Skutki wcześniejszej spłaty

udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej - wpływ środków
na rachunek umniejsza kwotę kredytu

19.

Skutki późniejszej spłaty

kredyt niespłacony w terminie określonym w umowie następnego dnia staje się zadłużeniem przeterminowanym, oprocentowanym wg podwyższonej stopy procentowej

20.

Ponowne wykorzystanie

udzielany w rachunku bieżącym - odnawialny - każdy wpływ środków
na rachunek umniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się
do wysokości przyznanego limitu kredytowego

21.

Przedłużenie okresu kredytowania

kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres bez konieczności spłaty,
na wniosek kredytobiorcy, po dostarczeniu dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych

22.

Prowizje i opłaty

zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

23.

Warunki wypowiedzenia umowy

Bank ma prawo obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie i regulaminie

24.

Termin wypowiedzenia umowy

30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy 7 dni i biegnie
od dnia następnego po dniu doręczenia kredytobiorcy pisma Banku informującego o wypowiedzeniu umowy

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

 

Policz ratę kredytu gotówkowego

 

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

  • IPS SGB
  • Western Union
  • TFPK
  • Concordia
  • BFG