Liczysz się dla nas

151 lat banku
1867 - 2018

1.

Nazwa produktu:

Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)

2.

Klient:

1) osoby fizyczne – konsumenci,

2) status dewizowy – rezydent.

3.

Przeznaczenie:

dowolny cel konsumpcyjny klienta.

4.

Waluta:

PLN.

5.

Warunki otrzymania:

1)     o kredyt odnawialny w ROR może wnioskować posiadacz ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta; w sytuacji, gdy dochody klienta nie były przekazywane na ROR klienta w Banku, pracownik zaangażowany w proces sprzedaży zobligowany jest do weryfikacji historii ROR klienta z innego banku, sporządzonej za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia;

2)     warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny w ROR jest:

a.   brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni,

3)     klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4)     klient posiada zdolność kredytową.

6.

Maksymalna wysokość:

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR wynosi 255.550,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy; decyzja kredytowa dla kwoty kredytu przekraczającej maksymalną wysokość podejmowana jest na wyższym poziomie decyzyjnym.

7.

Minimalna wysokość:

500 zł.

8.

Minimalny okres kredytowania:

1 miesiąc

9.

Maksymalny okres

kredytowania:

do 60 miesięcy, wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.

10.

Termin wymagalności:

Ostateczny termin spłaty kredytu odnawialnego w ROR upływa w ostatnim dniu trwania umowy kredytowej, spłata następuje automatycznie z rachunku ROR prowadzonego w Banku, w którym udostępniony jest kredyt; w przypadku, gdy data spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wymagane jest dokonanie korekty daty końca umowy na dzień roboczy poprzedzający na dzień ustawowo wolny od pracy.

11.

Formy zabezpieczenia:

Gwarancją spłaty kredytu są systematyczne wpłaty/wpływy na ROR w kwocie minimalnej określonej w umowie i stanowiącej 1/6 kwoty udostępnionego kredytu,

Prawne formy zabezpieczenia kredytu:

1)     weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2)     pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy (obligatoryjne),

3)     ubezpieczenie kredytobiorcy,

4)     poręczenie wekslowe,

5)     poręczenie cywilne.

12.

Oprocentowanie:

1)     oprocentowanie kredytu odnawialnego w ROR ustalane jest zgodnie z uchwałą Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

2)     kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej mającej zastosowanie zgodnie z postanowieniami decyzji obowiązującej w sprawie oprocentowania kredytów złotowych dla klientów indywidualnych Banku.

13.

Częstotliwość obliczania odsetek:

1)     odsetki naliczane są w okresach miesięcznych (miesięcy kalendarzowych) z uwzględnieniem operacji na ROR dokonanych do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego; naliczone odsetki pobierane są z ROR ostatniego dnia każdego miesiąca z wykorzystaniem kredytu lub w dniu zamknięcia ROR; w przypadku braku dostępnych środków na ROR odsetki pobierane są w pierwszej kolejności z najbliższej/go wpłaty/wpływu na ROR;

2)     kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków pieniężnych na ROR przed każdym terminem spłaty odsetek, w wysokości umożliwiającej pobranie przez Bank naliczonych odsetek od wykorzystanego kredytu.

14.

Forma i sposób wypłaty kredytu:

1)     kredyt udostępniany jest kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytowej w formie kredytowej linii odnawialnej;

2)     Bank udostępnia kredyt bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na  podstawie zawartej umowy kredytowej, określony w umowie termin uruchomienia kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia.

15.

Forma i sposób spłaty kapitału:

1)     w terminach wymagalności, na ostatni dzień trwania umowy, spłata z ROR – w formie bezgotówkowej,

2)     w przypadku odnowienia i podpisania aneksu do umowy na kolejne 5 lat spłata
kredytu w pierwotnym terminie wskazanym w umowie  nie jest wymagana,

3)     możliwość wcześniejszej spłaty w ratach – limit kroczący. 

16.

Forma i sposób spłaty odsetek:

1)     miesięcznie – w dniu wymagalności,

2)     Bank pobiera naliczone odsetki z ROR ostatniego dnia każdego miesiąca
z wykorzystaniem limitu kredytowego lub w dniu zamknięcia ROR,

3)     w przypadku braku dostępnych środków na ROR odsetki zostaną pobrane
w pierwszej kolejności z najbliższej wpłaty na ROR.

17.

Kolejność zaksięgowania wpływających spłat: 

1)     prowizje i opłaty oraz koszty poniesione przez Bank, które kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić zgodnie z umową,

2)     odsetki od zadłużenia przeterminowanego,

3)     odsetki zaległe,

4)     kapitał przeterminowany,

5)     odsetki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatę zadłużenia,

6)     kapitał bieżący.

18.

Karencja w spłacie kapitału:

Nie ma zastosowania.

19.

Zawieszenie spłaty odsetek:

Nie ma zastosowania.

20.

Skutki wcześniejszej spłaty:

1)     kredytobiorca może dokonać spłaty części bądź całości wykorzystanej kwoty kredytu w terminie wcześniejszym, ale jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,

2)     za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.

21.

Skutki  opóźnienia w spłacie:

1)     niespłacona w terminie wymagalna część lub całość kredytu staje się zadłużeniem przeterminowanym;

2)     zadłużenie przeterminowane oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla kredytów przeterminowanych określonej w umowie kredytowej.

22.

Wykorzystanie spłaconej kwoty kapitału:

Każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się
on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.

23.

Prowizje i opłaty:

1)     prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z wysokością prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

2)     prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo w dniu udostępnienia kredytu zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej;

3)     prowizja za odnowienie pobierana jest za każdorazowe odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12-miesięczne okresy liczone od dnia zawarcia umowy kredytowej wyłącznie w ciężar ROR;

4)     opłata za wezwanie do zapłaty rejestrowane są przy kredycie i pobierane bezgotówkowo z rachunku w ciężar przyznanego limitu,

5)     opłaty rejestrowane są przy umowie kredytowej  przed dokonaniem czynności, za którą opłata jest pobierana.

24.

Warunki wypowiedzenia umowy:

Bank może wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie

25.

Okres wypowiedzenia:

2 miesiące, w przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta – 30 dni.

26.

Powiązania z innymi produktami:

ROR, karty.

27.

Rozwiązania szczegółowe: 

1)     udokumentowanie dochodów zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami weryfikacji dokumentów potwierdzających dochody oraz źródło dochodów klientów indywidualnych;

2)     maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki maksymalne), a maksymalna wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie); jeżeli wartości przekraczają wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

  

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

  • BFG
  • IPS SGB
  • Concordia
  • Western Union
  • TFPK
  • Teraz Polska
  • Ekspert Kujawy