Liczysz się dla nas

151 lat banku
1867 - 2018

1.

Nazwa produktu:

Kredyt gotówkowy

2.

Klient:

1) osoby fizyczne– konsumenci,

2) status dewizowy – rezydent.

3.

Przeznaczenie:

1) własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub

2) konsolidacja zobowiązań kredytowych klienta (np. limity kredytowe, pożyczki, kredyty ratalne, gotówkowe, samochodowe oraz inne kredyty konsumpcyjne).

4.

Waluta:

PLN.

5.

Warunki otrzymania:

1) klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) klient posiada zdolność kredytową.

6.

Maksymalna wysokość kwoty kredytu:

1) 255550,00zł,

2) wysokość kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków narachunku bankowym lub kaucją pieniężną nie może być wyższa od 90% kwoty środków zgromadzonych narachunku bankowym, stanowiącym zabezpieczenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym albo złożonych w postaci kaucji pieniężnej, dotyczy sytuacji, gdy blokada/kaucja jest jedynym zabezpieczeniem spłaty kredytu;

kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku).

7.

Minimalna wysokość kwoty kredytu:

1000,00zł.

8.

Minimalny okres kredytowania:

1 miesiąc

9.

Maksymalny okres kredytowania:

do 84 miesięcy (w przypadku kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną, termin spłaty kredytu nie może być późniejszy niż termin, do którego została zawarta umowa lokaty obciążonej blokadą środków zabezpieczającą spłatę kredytu gotówkowego albo umowa kaucji pieniężnej).

Wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania.

10.

Termin wymagalności:

Określony w umowie kredytowej dzień spłaty kredytu (dowolny dzień miesiąca).

11.

Formy zabezpieczenia:

1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2) pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy,

3) ubezpieczenie kredytobiorcy,

4) poręczenie wekslowe,

5) poręczenie cywilne,

6) blokada na rachunku bankowym w Banku,

7) kaucja,

warunkowo dopuszcza się możliwość stosowania następujących rodzajów zabezpieczeń:

8) przewłaszczenie na zabezpieczenie,

9) zastaw rejestrowy.

Warunkiem zastosowania form zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 8) i 9) jest otrzymanie akceptacjikancelarii radców prawnych w zakresie treści i postanowień projektu umowy kredytowej.

11.

Udział własny klienta:

Nie jest wymagany.

12.

Oprocentowanie:

Oprocentowanie kredytu gotówkowego ustalane jest zgodnie z uchwałą Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

13.

Częstotliwość obliczania odsetek:

Odsetki oblicza się w miesięcznych okresach obrachunkowych na dzień wymagalności, począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego termin jego spłaty.

14.

Forma i sposób wypłaty kredytu:

1) kredyt wypłacany jest po zawarciu umowy kredytowej oraz ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu (o ile umowa je przewiduje) – jednorazowo, w formie gotówkowej w kasie Banku lubbezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez kredytobiorcę);

2) Bank dokonuje wypłaty kredytu bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na podstawie zawartej umowy kredytowejokreślony w umowie termin wypłaty kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia.

15.

Forma i sposób spłaty kapitału:

Raty kapitałowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach określonych wharmonogramie:

1) w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub

2) w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet).

Spłata następuje z rachunku technicznego albo z ROR klienta w Banku – w formie bezgotówkowej.

16.

Forma i sposób spłaty odsetek:

Raty odsetkowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach określonych wharmonogramie, spłata następuje z rachunku technicznego albo
z ROR klienta w Banku – w formie bezgotówkowej.

17.

Kolejność zaksięgowania wpływających spłat:

1) prowizje i opłaty oraz koszty poniesione przez Bank, które kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić zgodnie z umową,

2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego,

3) odsetki zaległe,

4) kapitał przeterminowany,

5) odsetki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatęzadłużenia,

6) kapitał bieżący.

18.

Karencja w spłacie kapitału:

Nie ma zastosowania.

19.

Zawieszenie spłaty odsetek:

Nie ma zastosowania.

20.

Skutki wcześniejszej spłaty:

1) kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu‑w celu umożliwienia rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytobiorca składa dyspozycję wcześniejszej spłaty kredytu,

2) jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą spłatą,

3) za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.

22.

Skutki opóźnienia w spłacie kredytu:

1) niespłacona w terminie wymagalna część lub całość raty kredytu staje
się zadłużeniem przeterminowanym,

2) od kwoty zadłużenia przeterminowanego nalicza się i pobiera odsetki według stopy dla kredytów przeterminowanych i postawionych w stan natychmiastowej wymagalności określonej w przepisach wewnętrznych Banku.

23.

Prowizje i opłaty:

1) prowizje i opłaty naliczane są zgodnie z wysokością prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

2) prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, sposób pobrania prowizji kredytobiorca określa we wniosku kredytowym;

3) opłaty za upomnienie, wezwanie do zapłaty rejestrowane są przy kredycie
i pobierane gotówkowo lub bezgotówkowo z rachunku,

4) opłaty rejestrowane są przy umowie kredytowej i przed dokonaniem czynności, za którą opłata jest pobierana.

24.

Warunki wypowiedzenia umowy:

Bank może wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie.

25.

Okres wypowiedzenia:

30 dni.

26.

Powiązania z innymi produktami:

ROR.

27.

Rozwiązania szczegółowe:

1) udokumentowanie dochodów zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami weryfikacji dokumentów potwierdzających dochody oraz źródło dochodów klientów indywidualnych;

2) maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki maksymalne), a maksymalna wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie)jeżeli wartości przekraczają wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

  

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

  • BFG
  • IPS SGB
  • Concordia
  • Western Union
  • TFPK
  • Teraz Polska
  • Ekspert Kujawy