Liczysz się dla nas

153 lata banku
1867 - 2020

1.

Nazwa produktu

kredyt rewolwingowy

2.

Klient

podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą - w tym rolniczą

3.

Przeznaczenie

stałe nakłady związane z prowadzeniem działalności

1) zapasy o charakterze stałym

2) należności o charakterze stałym

3) inne potrzeby związane z prowadzeniem działalności

4.

Waluta

PLN

5.

Warunki udzielenia

1)     złożenie wniosku o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli  rachunek prowadzony jest w innym banku)

2)     posiadanie zdolności kredytowej

3)     zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy

4)     ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

6.

Kwota minimalna

nie została określona

7.

Kwota maksymalna

wyznaczana w oparciu o:

1)   wysokość i częstotliwość obrotów

2)   poziom zdolności kredytowej

3)   rodzaj i wysokość potrzeb kredytowych

4)   rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

8.

Maksymalny okres kredytowania

12 miesięcy

9.

Formy zabezpieczenia

wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń

obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

10.

Udział własny kredytobiorcy

nie dotyczy

11.

Oprocentowanie

zgodnie z Tabelą oprocentowania

12.

Częstotliwość naliczania odsetek

naliczane i płatne w okresach miesięcznych, od wykorzystanego limitu kredytowego,

13.

Forma i sposób wypłaty kredytu

1)     przelew na rachunek podmiotu wskazanego przez kredytobiorcę zgodnie
z przedstawionymi fakturami lub innymi zleceniami płatniczymi

2)     przelew na rachunek bieżący kredytobiorcy, na realizację płatności wynikających z działalności gospodarczej

14.

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat

każdy wpływ na rachunek jest zaliczany jest na spłatę powodując odnowienie kredytu o kwotę dokonanej spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania, aż do wygaśnięcia umowy

15.

Minimalna kwota spłaty

nie dotyczy

16.

Kolejność księgowania

wpływających spłat

1)     prowizje i opłaty, inne koszty wynikające z umowy

2)     odsetki od przeterminowanych należności

3)     odsetki zaległe od kredytu

4)     kapitał zaległy

5)     odsetki bieżące od kredytu

6)     kapitał bieżący

17.

Karencja w spłacie kapitału

nie dotyczy

18.

Skutki wcześniejszej spłaty

kredyt może zostać spłacony w części lub całości w dowolnym dniu
w okresie kredytowania

19.

Skutki późniejszej spłaty

kredyt niespłacony w terminie określonym w umowie, następnego dnia staje się zadłużeniem przeterminowanym, oprocentowanym wg podwyższonej stopy procentowej

20.

Ponowne wykorzystanie

udzielany w rachunku kredytowym – odnawialny – każda spłata kredytu
w całości lub części umożliwia kredytobiorcy ponowne jego wykorzystanie
do wysokości przyznanego limitu w okresie obowiązywania umowy

21.

Przedłużenie okresu kredytowania

kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, na wniosek kredytobiorcy, pod warunkiem dostarczenia dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych

22.

Prowizje i opłaty

zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

23.

Warunki wypowiedzenia umowy

Bank ma prawo obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie i regulaminie

24.

Termin wypowiedzenia umowy

30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy 7 dni, biegnie
od dnia następnego po dniu doręczenia kredytobiorcy pisma Banku informującego  o wypowiedzeniu umowy

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

 

Policz ratę kredytu gotówkowego

 

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

  • TFPK
  • BFG
  • Concordia
  • IPS SGB
  • Western Union