Liczysz się dla nas

153 lata banku
1867 - 2020

1.

Nazwa produktu

kredyt obrotowy

2.

Klient

podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą - w tym rolniczą

3.

Przeznaczenie

finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT

w przypadku kredytowania przedsięwzięć deweloperskich/ zadań inwestycyjnych- również budowa/refinansowanie kosztów realizacji budowy nieruchomości na sprzedaż

4.

Waluta

PLN

5.

Warunki udzielenia

1)      złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją  (historia rachunku, jeśli  rachunek prowadzony jest w innym banku- nie dotyczy spółki celowej)

2)      poziomu zdolności kredytowej- w przypadku przedsięwzięć deweloperskich/ zadań inwestycyjnych – ocenie podlega zdolność kredytowanej nieruchomości do generowania dochodów zapewniających prawidłową obsługę zadłużenia,

3)      zawarcie umowy o kredyt obrotowy

4)      ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

6.

Kwota minimalna

nie została określona

7.

Kwota maksymalna

zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od:

1)     efektywności działalności gospodarczej

2)     wysokości i częstotliwości obrotów

3)     rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych

4)     rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu  

8.

Maksymalny okres kredytowania

·         60 miesięcy dla podmiotów:

o   kredytowanych  w ramach konsorcjum bankowego w którym BS Inowrocław jest bankiem uczestniczącym, jeśli bank inicjujący zwróci się do BS Inowrocław z takim wnioskiem,

o   będących znanymi  klientami  banku tj. którzy korzystają już z produktów kredytowych banku lub korzystali z produktów w ciągu ostatnich 2 lat.

·         36 miesięcy dla pozostałych podmiotów.

9.

Formy zabezpieczenia

wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń

obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

10.

Udział własny kredytobiorcy

nie dotyczy

11.

Oprocentowanie

zgodnie z Tabelą oprocentowania

12.

Częstotliwość naliczania odsetek

naliczane i płatne miesięcznie

13.

Forma i sposób wypłaty

jednorazowo lub w transzach, przez przelanie środków na wskazany rachunek, jako zapłata za faktury, rachunki, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej,  w  uzasadnionych sytuacjach możliwa wypłata gotówkowa lub na rachunek klienta prowadzony w BS Inowrocław.

kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania kredytu/transzy kredytu zgonie z zasadami udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych,

14.

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat

wszystkie spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu - kredytobiorca
w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie zobowiązany jest zapewnić na tym rachunku środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, innych kosztów

15.

Minimalna kwota spłaty

zgodnie z harmonogramem

16.

Kolejność księgowania

wpływających spłat

1)   prowizje i opłaty, inne koszty wynikające z umowy

2)   odsetki od przeterminowanych należności

3)   odsetki zaległe od kredytu

4)   kapitał zaległy

5)   odsetki bieżące od kredytu

6)   kapitał bieżący

17.

Karencja w spłacie kapitału

do 12 miesięcy

za wyjątkiem finansowania przedsięwzięć deweloperskich/ zadań inwestycyjnych, gdzie dostosowana jest do rodzaju przedsięwzięcia deweloperskiego / zadania inwestycyjnego.

18.

Skutki wcześniejszej spłaty

rata lub część raty wpłacona w terminie wcześniejszym lub w kwocie wyższej niż wynika to z harmonogramu powoduje zmniejszenie kwoty zadłużenia
z tytułu udzielonego kredytu w terminie i w wysokości wynikających
z harmonogramu chyba, że inna jest odrębna dyspozycja kredytobiorcy – konsekwencją jest prowizja rekompensacyjna

19.

Skutki późniejszej spłaty

rata lub część raty kredytu niespłacona w wyznaczonym terminie, następnego dnia staje się zadłużeniem przeterminowanym, oprocentowanym
wg podwyższonej stopy procentowej

20.

Ponowne wykorzystanie

kredyt udzielany w rachunku kredytowym - nieodnawialny - nie podlega ponownemu wykorzystaniu

21.

Przedłużenie okresu kredytowania

na wniosek kredytobiorcy, na podstawie dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych

22.

Prowizje i opłaty

zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

23.

Warunki wypowiedzenia umowy

Bank ma prawo obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie i regulaminie

24.

Termin wypowiedzenia umowy

30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy 7 dni i biegnie
od dnia następnego po dniu doręczenia kredytobiorcy pisma Banku informującego o wypowiedzeniu umowy

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

 

Policz ratę kredytu gotówkowego

 

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

  • BFG
  • Concordia
  • IPS SGB
  • Western Union
  • TFPK