Liczysz się dla nas

153 lata banku
1867 - 2020

1.

Nazwa produktu

kredyt inwestycyjny

2.

Klient

1) podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą

2) podmioty prowadzące działalność rolniczą

zmierzające do rozwoju już istniejącej lub podjęcia nowej działalności

3.

Przeznaczenie

1) finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych
lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych

2) spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach

w przypadku kredytowania przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych refinansowanie kosztów realizacji budowy nieruchomości na wynajem, zakup nieruchomości gruntowych pod kolejne przedsięwzięcia deweloperskie/zadanie inwestycyjne

4.

Waluta

PLN

5.

Warunki udzielenia

1) posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu

2) złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku - nie dotyczy spółki celowej)

3) posiadanie zdolności kredytowej - w przypadku przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych – ocenie podlega zdolność kredytowanej nieruchomości do generowania dochodów zapewniających prawidłową obsługę zadłużenia

4) zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny

5) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

6.

Kwota minimalna

nie została określona

7.

Kwota maksymalna

wyznaczana w oparciu o:

1) aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy

2) ocenę zdolności kredytowej

3) proponowane zabezpieczenie

4) celowość/efektywność przedsięwzięcia

5) poziom ryzyka kredytowego

w przypadku kredytowania przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych – kredytowana nieruchomość sama w sobie stanowi gwarancję prawidłowej obsługi zadłużenia

8.

Maksymalny okres kredytowania

dla PLN - 15 lat

9.

Formy zabezpieczenia

wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń

obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

10.

Udział własny kredytobiorcy

minimum 20% nakładów inwestycyjnych – w uzasadnionych przypadkach
bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami Rekomendacji S

w przypadku kredytowania przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych – min. 25% nakładów inwestycyjnych- w uzasadnionych przypadkach bank może zmniejszyć udział środków własnych (nie mniej niż 10%) o ile nie jest to sprzeczne z zapisami Rekomendacji S

11.

Oprocentowanie

zgodnie z Tabelą oprocentowania

12.

Częstotliwość naliczania odsetek

naliczane i pobierane miesięcznie

13.

Forma i sposób wypłaty

wykorzystanie może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przez przelanie
środków na wskazany rachunek, jako zapłata za faktury, przez wypłatę gotówki lub wypłatę na rachunek kredytobiorcy w tym refinansowanie poniesionych kosztów realizowanej inwestycji przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej;

w przypadku inwestycji budowlanych wypłata realizowana jest wyłącznie
w transzach uruchamianych w miarę postępu robót

14.

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat

wszystkie spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu - kredytobiorca
w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie zobowiązany jest zapewnić na tym rachunku środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów

15.

Minimalna kwota spłaty

zgodnie z ustalonym harmonogramem

16.

Kolejność księgowania

wpływających spłat

1) prowizje i opłaty, inne koszty wynikające z umowy

2) odsetki od przeterminowanych należności

3) odsetki zaległe od kredytu

4) kapitał zaległy

5) odsetki bieżące od kredytu

6) kapitał bieżący

17.

Karencja w spłacie kapitału

do 12 m-cy

w przypadku kredytowania przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych - dostosowywana do rodzaju przedsięwzięcia deweloperskiego/zadania inwestycyjnego

18.

Skutki wcześniejszej spłaty

rata lub część raty wpłacona w terminie wcześniejszym lub w kwocie wyższej niż wynika to z harmonogramu powoduje zmniejszenie kwoty zadłużenia
z tytułu udzielonego kredytu w terminie i w wysokości wynikających
z harmonogramu chyba, że inna jest odrębna dyspozycja kredytobiorcy – konsekwencją jest prowizja rekompensacyjna

19.

Skutki późniejszej spłaty

rata lub część raty kredytu niespłacona w wyznaczonym terminie, następnego dnia staje się zadłużeniem przeterminowanym, oprocentowanym
wg podwyższonej stopy procentowej

20.

Ponowne wykorzystanie

udzielany w rachunku kredytowym - nieodnawialny - częściowa lub całkowita spłata nie daje możliwości ponownego wykorzystania

21.

Przedłużenie okresu kredytowania

możliwe na wniosek kredytobiorcy, jednak okres kredytowania nie może przekroczyć dla kredytów udzielonych w PLN – 15 lat

22.

Prowizje i opłaty

zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

23.

Warunki wypowiedzenia umowy

Bank ma prawo obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie i regulaminie

24.

Termin wypowiedzenia umowy

30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy 7 dni, biegnie
od dnia następnego po dniu doręczenia kredytobiorcy pisma Banku informującego o wypowiedzeniu umowy

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

 

Policz ratę kredytu gotówkowego

 

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

  • TFPK
  • IPS SGB
  • Western Union
  • Concordia
  • BFG