Liczysz się dla nas

152 lata banku
1867 - 2019

1. Nazwa produktu gwarancja
2. Klient instytucjonalny
3. Przeznaczenie

zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę
ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta

4. Waluta PLN
5. Warunki udzielenia
 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku)
 • złożenie zlecenia wystawienia gwarancji
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy gwarancji
 • ustanowienie zabezpieczenia wskazanego w umowie
 • zapłata prowizji
6. Kwota gwarancji

wynika ze złożonego zlecenia, uzależniona jest od poziomu zdolności kredytowej,  ustalana na podstawie warunków transakcji zawartej pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem gwarancji

7. Okres ważności

36 miesięcy

na drodze indywidualnej decyzji możliwe jest wystawienie gwarancji na okres dłuższy, jednak nie przekraczający 60 miesięcy w przypadku gwarancji wystawianych w ramach limitu ich okres ważności nie może przekroczyć 12 miesięcy

8. Formy zabezpieczenia

podstawowym zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego zleceniodawcy (cesja) uzupełnione o dowolne ze stosowanych w Banku form zabezpieczeń

zabezpieczeniem nie może zostać cesja z umowy, na którą Bank wystawił gwarancję obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

9. Prowizje i opłaty

zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

10. Kara umowna

wynika z decyzji kredytowej - ustalana w wysokości 5-25% sumy gwarancyjnej

11. Forma i sposób wydania

wydanie gwarancji następuje w formie pisemnej, po zawarciu umowy gwarancji, ustanowieniu zabezpieczeń, zapłaceniu prowizji należnej za pierwszy okres prowizyjny

12. Zmiana treści gwarancji

każda propozycja zmiany treści gwarancji wymaga złożenia kolejnego zlecenia, opłacenia prowizji i wystawienia kolejnej gwarancji

13.

Warunki wypowiedzenia umowy

gwarancji

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie/regulaminie

14. Termin wypowiedzenia umowy gwarancji

30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy 7 dni i biegnie od dnia następnego po dniu doręczenia pisma Banku informującego o wypowiedzeniu umowy

15. Realizacja gwarancji
 • bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta
 • wyłącznie w formie pieniężnej – na wskazany przez beneficjenta w żądaniu rachunek Bankowy
 • warunkiem realizacji jest dostarczenie przez beneficjenta żądania do oddziału prowadzącego rachunek bieżący zleceniodawcy w terminie ważności gwarancji
 • z dniem realizacji gwarancji (zapłata sumy gwarancyjnej) Bank nalicza odsetki od zapłaconych kwot w wysokości, jak od należności przeterminowanych
16. Wygaśnięcie gwarancji
 • z upływem terminu ważności gwarancji - jeżeli nie wpłynęło żądanie beneficjenta
 • gdy zapłacone przez Bank kwoty z tytułu realizacji gwarancji osiągną kwotę gwarancji
 • w sytuacji odesłania przez beneficjenta oryginału gwarancji
 • w sytuacji potwierdzenia przez beneficjenta wygaśnięcia gwarancji
 • beneficjent może zwolnić część/całość gwarancji przed upływem terminu ważności w trybie przekazania pisemnego oświadczenia o rezygnacji
  z części/całości roszczeń z tytułu wystawionej gwarancji

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

 

Policz ratę kredytu gotówkowego

 

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

 • BFG
 • TFPK
 • Concordia
 • Western Union
 • IPS SGB