Marzysz o własnym mieszkaniu, a może planujesz remont domu? Pomoże Ci w tym nasz kredyt mieszkaniowy! Zacznij nowy rozdział razem z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu!

Podstawowe warunki kredytowania:

 • oprocentowanie zmienne –9,52% w skali roku, na które składa się WIBOR 3M (na dzień 29 grudnia wynosi 7,02%) i marży w wysokości 2,50 p.p,
 • prowizja przygotowawcza w wysokości 1,25%,
 • okres kredytowania – do 360 miesięcy,
 • wkład własny – 20% kosztów inwestycji.

Kredyt możesz przeznaczyć na:

 • budowę bądź rozbudowę domu,
 • zakup nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego,
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe,
 • przeprowadzenie remontu,
 • zakup działki budowlanej,
 • inne potrzeby mieszkaniowe.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wypłaconego jednorazowo przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, zabezpieczonego hipoteką wynosi 10,12%, przy następujących założeniach: 1) Okres kredytowania 300 miesięcy; 2) Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu 353.750,00 zł; 3) Wymagany udział środków własnych 20% wartości nieruchomości tj. 70.750,00 zł; 4)Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 283.000,00 zł; 5) Oprocentowanie zmienne 9,52% w stosunku rocznym, na które składa się zmienny WIBOR 3M na dzień 29 grudnia  2022r. wynoszący 7,02%  i stała marża Banku w wysokości 2,50%; 6)Całkowity koszt kredytu 463.821,60 zł w tym odsetki 460.265,10 zł, prowizja za udzielenie kredytu (przygotowawcza) 3.537,50 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki (PCC-3) 19,00 zł; 7) Kredyt spłacany w 300 miesięcznych stałych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 2.477,71 zł, ostatnia wyrównująca rata kapitałowo – odsetkowa  w wysokości 2.429,81  zł  8) Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 746.821,60 zł. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego jest hipoteka na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Dla uzyskania kredytu mieszkaniowego na przedstawionych warunkach niezbędne jest ubezpieczenie przez Klienta we własnym zakresie nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedstawiony wyżej przykład reprezentatywny i wskazana w nim Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) nie uwzględnia kosztu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kosztów związanych ze sporządzeniem operatu szacunkowego, który klient jest zobligowany przedłożyć wraz z wnioskiem o kredyt – ze względu na brak możliwości ustalenia z góry wysokości tych kosztów. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank. Szczegółowe informacje dotyczące oferty, w tym informacje o opłatach i prowizjach dostępne są w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu. Kalkulacja została sporządzona na dzień 18 stycznia 2023r. na reprezentatywnym przykładzie dla kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotych. 

Informacja - oprocentowanie stało - zmienne

Czy wiesz, że możesz zmienić oprocentowanie kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową? Będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu nie zmieni się wysokość raty i oprocentowanie. Obowiązywał Cię będzie przez ten okres jeden stały harmonogram spłaty.

Skutki zmiany stopy procentowej

 • stałe oprocentowanie przez 5 lat – niezmienne raty kredytu lub pożyczki,
 • zabezpieczenie przed zmianami rynkowymi, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego.

Możesz skorzystać z oferty, jeśli:

 • posiadasz zdolność kredytową,
 • masz u nas kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN,
  na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat,
 • nie masz zaległości w ich spłacie,
 • wywiązujesz się z warunków określonych w umowie,
 • złożysz wniosek o zmianę sposobu oprocentowania,
 • zaakceptujesz pięcioletni okres obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej,
 • podpiszesz aneks do swojej umowy.

Nowa konstrukcja oprocentowania i ryzyko

Przez 5 lat od dnia zawarcia aneksu, kredyt lub pożyczka zabezpieczone hipotecznie będą oprocentowane według okresowo stałej stopy procentowej, z której aktualną wysokością możesz zapoznać się w zakładce dla klienta indywidualnego – kredyty – kredyt mieszkaniowy.

Za zawarcie aneksu nie pobieramy opłaty.

Na wysokość raty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie nie będzie mieć wpływu zmienność wskaźnika referencyjnego, który jest częścią składową oprocentowania zgodnie z umową. Zmiany tego wskaźnika w okresie stosowania okresowo stałej stopy nie mają wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Może jednak okazać się, że rata kredytu lub pożyczki przy zastosowaniu okresowo stałej stopy procentowej będzie wyższa, niż gdyby była wyliczana z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, tj. uwzględniającego bieżącą wartość wskaźnika referencyjnego wskazaną w umowie kredytu lub pożyczki, powiększoną o marżę Banku określoną w umowie kredytu lub pożyczki.

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

 • banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat,
 • strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

 • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika,
 • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika,
 • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane).

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

 • pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,
 • dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość.

Powrót do stopy zmiennej

W trakcie pięcioletniego okresu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz ponownie zawnioskować o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną. Po pięcioletnim okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu lub pożyczki automatycznie wraca do konstrukcji stopy zmiennej, obowiązującej przed zwarciem aneksu, tj. obliczanej w oparciu o wskaźnik referencyjny wskazany w umowie kredytu lub pożyczki, powiększony o marżę Banku określoną
w umowie kredytu lub pożyczki. Przez okres trwania umowy kredytu
lub pożyczki tylko raz możesz zawnioskować o okresowo stałą stopę procentową.

Ryzyko po okresie stosowania okresowo stałej stopy

Z kredytem lub pożyczką zabezpieczoną hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego. Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości wskaźnika referencyjnego,
w okresie, gdy obowiązywała okresowo stała stopa procentowa (przez 5 lat), może prowadzić do wzrostu bądź spadku raty kredytu hipotecznego
lub pożyczki hipotecznej.

 

  Rodzaj oprocentowania Stawka oprocentowania*
Kredyt mieszkaniowy okresowo stała stopa oprocentowania 9,9% – oprocentowanie stałe przez pierwsze 60 miesięcy,
WIBOR 3M plus stała marża Banku w wys. 2,50 p.p. – oprocentowanie zmienne po upływie 60 miesięcy.
* aktualne oprocentowanie okresowo stałej stopy procentowej dla klientów ubiegających się o kredyt mieszkaniowy. Obowiązuje od 31.12.2022r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Monika Mróz
Doradca klienta
Kontakt: 52-356-09-21
Ilona Ebertowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22 kom. 572-568-966
Agnieszka Gorzycka
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-20
Agnieszka Sporna
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Agata Chrzanowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-16 lub 600-376-318
Kinga Jaskulska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-22
Beata Nowakowska
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-23
Anna Gruszka - Kaleta
Doradca klienta
Kontakt 52-356-09-29 lub 572-568-967