Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, ul.
  Solankowa 11, 88-100 Inowrocław, zarejestrowanym w KRS pod numerem
  0000026852 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy,
  NIP: 556-080-46-24, REGON 000494864, telefon: 52 356 09 10, @-mail: inobank@bsinowroclaw.pl, zwany dalej „Bankiem”.
 2. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z
  którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@bsinowroclaw.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).
 3. Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji odpowiedzi
  na zgłoszenie oraz marketingu usług własnych. Podanie danych jest
  dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.
 5. Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
  podmiotom
  i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
  osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  podmiotom
  przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku
  na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych
  osobowych,
 6. Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny, zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na
  warunkach wynikających z Rozporządzenia.
 8. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje
  Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
  danych osobowych.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
  osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody
  nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej wycofaniem.
 10. W zakresie wskazanym w pkt. 4 niemniejszego obowiązku w jakim
  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane– przysługuje Pani/Panu także
  prawo do przenoszenia danych osobowych.
 11. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić
wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu