Liczysz się dla nas

151 lat banku
1867 - 2018

 • Banki Spółdzielcze wspierają poszkodowanych w nawałnicach

  Banki Spółdzielcze wspierają poszkodowanych w nawałnicach

  Banki Spółdzielcze SGB mając na uwadze pomoc poszkodowanym w nawałnicach, które przeszły nad Polską, przygotowały dla swoich Klientów działania usprawniające wypłaty odszkodowań bezpośrednio poszkodowanym.

1. Nazwa produktu gwarancja
2. Klient instytucjonalny
3. Przeznaczenie

zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę
ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta

4. Waluta PLN
5. Warunki udzielenia
 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku)
 • złożenie zlecenia wystawienia gwarancji
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy gwarancji
 • ustanowienie zabezpieczenia wskazanego w umowie
 • zapłata prowizji
6. Kwota gwarancji

wynika ze złożonego zlecenia, uzależniona jest od poziomu zdolności kredytowej,  ustalana na podstawie warunków transakcji zawartej pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem gwarancji

7. Okres ważności

36 miesięcy

na drodze indywidualnej decyzji możliwe jest wystawienie gwarancji na okres dłuższy, jednak nie przekraczający 60 miesięcy w przypadku gwarancji wystawianych w ramach limitu ich okres ważności nie może przekroczyć 12 miesięcy

8. Formy zabezpieczenia

podstawowym zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego zleceniodawcy (cesja) uzupełnione o dowolne ze stosowanych w Banku form zabezpieczeń

zabezpieczeniem nie może zostać cesja z umowy, na którą Bank wystawił gwarancję obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

9. Prowizje i opłaty

zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

10. Kara umowna

wynika z decyzji kredytowej - ustalana w wysokości 5-25% sumy gwarancyjnej

11. Forma i sposób wydania

wydanie gwarancji następuje w formie pisemnej, po zawarciu umowy gwarancji, ustanowieniu zabezpieczeń, zapłaceniu prowizji należnej za pierwszy okres prowizyjny

12. Zmiana treści gwarancji

każda propozycja zmiany treści gwarancji wymaga złożenia kolejnego zlecenia, opłacenia prowizji i wystawienia kolejnej gwarancji

13.

Warunki wypowiedzenia umowy

gwarancji

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie/regulaminie

14. Termin wypowiedzenia umowy gwarancji

30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy 7 dni i biegnie od dnia następnego po dniu doręczenia pisma Banku informującego o wypowiedzeniu umowy

15. Realizacja gwarancji
 • bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta
 • wyłącznie w formie pieniężnej – na wskazany przez beneficjenta w żądaniu rachunek Bankowy
 • warunkiem realizacji jest dostarczenie przez beneficjenta żądania do oddziału prowadzącego rachunek bieżący zleceniodawcy w terminie ważności gwarancji
 • z dniem realizacji gwarancji (zapłata sumy gwarancyjnej) Bank nalicza odsetki od zapłaconych kwot w wysokości, jak od należności przeterminowanych
16. Wygaśnięcie gwarancji
 • z upływem terminu ważności gwarancji - jeżeli nie wpłynęło żądanie beneficjenta
 • gdy zapłacone przez Bank kwoty z tytułu realizacji gwarancji osiągną kwotę gwarancji
 • w sytuacji odesłania przez beneficjenta oryginału gwarancji
 • w sytuacji potwierdzenia przez beneficjenta wygaśnięcia gwarancji
 • beneficjent może zwolnić część/całość gwarancji przed upływem terminu ważności w trybie przekazania pisemnego oświadczenia o rezygnacji
  z części/całości roszczeń z tytułu wystawionej gwarancji

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

  

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

 • BFG
 • IPS SGB
 • Concordia
 • Western Union
 • TFPK
 • Teraz Polska
 • Ekspert Kujawy